Søk

Lukk

Bruker­medvirkning


Hva er brukermedvirkning?

  • Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet som innebærer at pasienten har rett til å medvirke og bli involvert i behandlingen, og at tjenesteneutøverne har plikt til å involvere brukeren.
  • Det forutsetter at pasienten er en likeverdig partner i diskusjoner og skal involveres når det tas beslutninger.

Behandlingen ved Bergensklinikken er basert på brukermedvirkning. Vi tar utgangspunkt i pasientens situasjon, kunnskap, ønsker og behov i all klinisk aktivitet. Den enkelte skal lyttes til for å finne den best egnede behandlingstilnærmingen. Dessuten skal det fremkomme i journal hvordan pasientens ønsker er ivaretatt. Det skal dokumenteres, også på bakgrunn av pakkeforløpet, på hvilken måte en aktiv brukermedvirkning har funnet sted.

Brukermedvirkning innebærer at pasienten skal ha grundig informasjon om hvilke behandlingstilnærminger vi tilbyr, og at det tilrettelegges for at pasienten selv kan velge. Vi skal gi utfyllende opplysninger til pasienten om de ulike behandlingsmetodene og støttetiltakene som er tilgjengelige, slik at valg av metode kan skreddersys.

Brukermedvirkning medfører at vi skal lytte til pasientens ønsker og ha en dialog om mulige behandlingsvalg. Her ligger også en gjensidig forpliktelse til å stå ved de valgene som tas, og at det stilles gjensidige forventninger og krav til gjennomføringen av behandlingen. Det skal være en strukturert, forutsigbar og trygg ramme rundt behandlingsopplegget. Det skal stilles krav til pasientens egeninnsats og engasjement til å følge opp behandlingen i praksis.

Bergensklinikken skal ha systemer for systematisk opplæring i bruker- og pårørendemedvirkning. Vi skal også gi informasjon om bruker- og pårørendeorganisasjoner som kan bistå med hvordan medvirkning kan ivaretas.