Søk

Lukk

Kjønnstilpasset behandling


  • Kjønnsidentitet har fysiske, psykiske og sosiale perspektiver som det er viktig å være bevisst når man organiserer og tilrettelegger behandlingstilbudet.
  • Vi har tatt utgangspunkt i tilbakemeldinger, erfaring og forskning når vi har laget et behandlingstilbud med kjønnsdelt tilnærming. 
Behandling: Kvinner

Bergensklinikken har en faglig holdning og forståelse av at kvinner profitterer best på kjønnsdelt behandling. Vi arbeider for å levere tverrfaglig, helhetlig og kvinnespesifikk behandling. Klinisk erfaring og forskning som er gjort tilsier at kvinner får bedre utbytte av behandlingen, lavere drop- out og bedre psykisk helse når klinikken og tilbudene er kjønnsdelt. Denne typen tilbud gir rom for å kunne snakke om traumatiske opplevelser, rus og komplekse og vanskelige relasjonshistorier i trygge rammer, blant medpasienter med lignende historier og erfaringer. Gjennom et kvinnefelleskap gis kvinner et trygt rom til å se og bli sett av andre kvinner og utforske hva en positiv kvinnerolle er for dem. 

Behandling: Menn

Menns historier er ofte preget av traumeopplevelser og familiære komplikasjoner. Derfor er det et viktig å ha en mannspesifikk tilnærming med fokus på problematikk som erfaring med vold, farsrollen, arbeidets betydning for menns selvbilde, nettverksbygging etc. I likhet med kvinner er tilbakemeldingen fra mannlige pasienter at det å kunne møte medpasienter med samme type erfaringer og problemer er nyttig i en behandlingssammenheng for å kunne utforske en positiv mannsrolle i trygge rammer. 

Bergensklinikken skal ha likeverdig bevissthet rundt betydningen av kjønn, både knyttet til utviklingen av avhengighet og kliniske tilnærminger. Det er derfor en viktig oppgave å vektlegge kjønnsperspektivet og ha en kontinuerlig refleksjon rundt kjønnsdelt behandling. Det skal skje gjennom god faglig utvikling og praksisnær forskning som kan styrke kvaliteten på behandlingen og faktagrunnlaget for nytteverdien av denne typen behandling.