Søk

Lukk

Sosialfaglig oppfølging


I Bergensklinikken vil du som pasient få en generell kartlegging (basiskartlegging) gjennom samtale med din behandler. I denne kartleggingen vil fokus være på dine behov for bistand. Dersom det avdekkes behov for sosialfaglig oppfølging, vil du tilbys en samtale med sosionom. Denne gjennomfører en utvidet kartlegging sammen med deg, hvor fokus er å avdekke hvilke områder det skal jobbes med. Vi har sosionomer på alle våre lokasjoner i både døgn og poliklinikk.

Sosionom kan blant annet hjelpe deg med:

  • Kommunale hjelpetiltak og ytelser; informasjon, råd og veiledning samt praktisk hjelp til å skrive søknader m.m.
  • Økonomisk veiledning og råd til hvordan gå frem for å nedbetale gjeld. Vi bistår med henvisning til gjeldsrådgiver eller andre som kan hjelpe.
  • Råd, veiledning og praktisk hjelp knyttet til bolig.
  • Tannbehandling, avklaring av behov og rettigheter.
  • Delta i samarbeidsmøter/ansvarsgruppemøter.
  • Delta i utarbeiding av individuell plan.
  • Kontakt med Gatejuristen og Jussformidlingen relatert til til juridiske problemstillinger.
  • Informasjon om og bistand til å etablere kontakt inn mot etterverns- og aktivitetstilbud.
  • Veien videre hva trenger du for å mestre tilværelsen under og etter behandling? Vi kan se på veivalg og muligheter

Generell veiledning i en uformell og uforpliktende samtale. Ofte kan problemer reduseres, deles opp og løses, misforståelser kan oppklares og løsninger drøftes og iverksettes.