Søk

Lukk

Mentaliserings­basert terapi


Forskningsprosjekt om mentaliseringsbasert terapi for pasienter med alvorlig personlighetsforstyrrelser og komorbid ruslidelse

Hovedansvarlig

Katharina Morken

Bakgrunn

Mentaliseringsbasert terapi (MBT) er en skreddersydd behandling for pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (PF) utviklet i London av Anthony Bateman og Peter Fonagy. MBT har vist god effekt i 4 RCT studier og 3 naturalistiske kohort studier både av det opprinnelige fagmiljøet i London og uavhengige fagmiljø i Norge, Nederland og Danmark. Vi har lite kunnskap om behandling av pasienter med komorbid PF og ruslidelse og ingen studier eksisterer på effekten av MBT på denne pasientgruppen.

Metode

I 2010-2013 bestemte Stiftelsen Bergensklinikkene å gjennomføre et pilotprosjekt hvor MBT ble gitt til 19 pasienter med alvorlig PF og komorbid ruslidelse. Pasientene måtte ha emosjonelt ustabile rekk og ruslidelse for å delta i pilotprosjektet. Eksklusjonskriterier var legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og schizofreni diagnose. Formålet med dette pilotprosjektet var å se om MBT også kunne være en effektiv behandlingsmetode for pasienter med komorbid PF og ruslidelse.

Terapeutene ble trent i MBT gjennom grunnkurs og ettårig fordypning i MBT. Gjennom pilotprosjektet mottok terapeutene ukentlig intern videoveiledning samt månedlig ekstern videoveiledning av spesialister på MBT; Nina Arefjord og Sigmund Karterud. Alle pasienter ble kartlagt før, under og ved avslutning av behandling i tillegg til en etterundersøkelse et år etter behandling. De ble kartlagt på forskjellige instrumenter som målte symptomlidelser, relasjonelle vansker, rusbruk og personlighetsproblematikk. Pasientene ble også kvalitativt intervjuet om opplevelsen av MBT ved etterundersøkelsen 1 år etter ferdig behandling.

Resultater

Foreløpige resultater er gode. Pasienter viste bedring på ruslidelser og personlighetsproblematikk ved etterundersøkelsen. Fire publikasjoner er planlagt i forbindelse med MBT pilotprosjektet ved stiftelsen Bergensklinikkene hvorav en er pr nå publisert.

Morken, Katharina, S. Karterud, and N. Arefjord. «Transforming disorganized attachment through mentalization-based treatment.” Journal of Contemporary Psychotherapy 44.2 (2014): 117-126.Se link her.

Planlagte publikasjoner:

Artikkel 1: Living with blinders – ganing new sight: Phenomenology and change of female patients with comorbid personality disorder and substance use disorder in Mentalization based treatment. Forfattere: Morken, K.; Binder, P.E.; Arefjord, N.; Karterud, S.

Artikkel 2: “Mentalization-based treatment (MBT) of female patients with comorbid substance use disorder and severe personality disorder. A follow up pilot study” Forfattere: Morken, K.; Molde, H.; Arefjord, N.; Karterud, S.

Artikkel 3: “How do severe PDSUD patients experience participating in mentalization basedtreatment?”. Authors: Morken, K.; Binder, P.E.; Arefjord, N.; Karterud, S.

Les PDF her.