Søk

Lukk

Litteratur


Faglitteratur

Arnet, Elisabeth (2007) Foreldreboka om hasj Oslo, Pax Forlag

Bergem, Anne Kristin (2015) Jeg skal passe på deg (en fortelling om alkohol, barn og ansvar), Gyldendal Akademisk

Bøckmann, Kari og Kjellevold Alice (2015) Pårørende i helse og omsorgstjenesten En klinisk og juridisk innføring  2. utgave, Fagbokforlaget

Hansen. F.A. (1994) Barn som lever med foreldres rusmisbruk Oslo, Ad Notan Gyldendal.

Hansen, F. A. (2012) Familieorientert rusmiddelbehandling. Hvordan inkludere familien inn i behandlingen. Hvordan kartlegge og vurdere barnas situasjon og hjelpebehov. Borgestadklinikken. Blå Kors Forlag

Haugland, B.S.M, Ytterhus, B. og Dyregrov, K.(2012): Barn som pårørende, Abstrakt forlag

Haugland, B.S.M, Bugge, K.E., Trondsen, M.V. og Gjesdahl, S. (red)(2015) Familier i motbakke. På vei mot bedre støtte til barn som pårørende Fagbokforlaget

Høre, M.M. og Drottz-Sjøberg, B.- M. (2007) Forbannede, elskede barn: narkotikamisbruk sett i lys av pårørende erfaring. Oslo. Cappelen akademiske forlag.

Lindgaard, H. (2002) Voksne barn fra familier med alkoholproblemer – mestring og motstandsdyktighet. Center for rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

Lønne, A.H., og Bergersen, L. (2010) Hvorfor blir pappa så rar? Barn som lever med rus Stavanger. Hertvig forlag

Myrmel, Kristin,(2012) Alternativ X, Informasjon og nyttige tips for pårørende til alkoholikere og misbrukere Prima Vista Books

Nordenhof, Ingerlise (2012) Pårørendesamtaler med barn og unge Fagbokforlaget

Skartveit, Gro (2010): Den usynlige smerta: om rus og pårørande. Samlaget

Sundfær, Aase (2012). Goddag, jeg er et barn. Fagbokforlaget

Øvreeide, Haldor (2009) Samtaler med barn metodiske samtaler med barn i vanskelige livssituasjoner 3. utgave, Høyskoleforlaget

 

Skjønnlitteratur

Yndestad, Monika Nordland (2014) So ro Comino Forlag

Helledal, Eline Johnsen (2012) Broren min Gyldendal

Kaafjeld, Frode og Ferner, Pippip: (2004) På nåler. 11 stoffmisbrukere, 11 familier. 11 historier Orion forlag

 

Hefter

Pettersen, John Roald (2007) Når mamma eller pappa ruser seg Organisasjonen Voksne for barn

Pettersen, John Roald (2007) Rusavhengig og forelder Organisasjonen Voksne for barn

Helsedirektoratet Pårørendes rettigheter En oversikt for helsepersonell i den psykiske helsetjenesten og rustiltak.

Helsedirektoratet Pårørendes rettigheter. Informasjon til pårørende av pasienter med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer.

Voksne for barn Skriv for livet: Når mamma eller pappa er psykisk syk/ruser seg.  Tekster fra og for barn og unge.

 

Artikler

Hansen, F. A. (2004) Rusmisbruk i et familieperspektiv: hvilke utviklingsmessige konsekvenser kan dette få for barn?

Hansen, F. A. (2004) Fra avmakt til handlekraft. En terapeuts møte med voksne barn av rusmiddelmisbrukere.

Hansen, F. A. (2004) Er det barnet eller den voksne som skal behandles: refleksjoner knyttet til kriteriet for inkludering av barn av alkoholikere i behandling. Skien, Borgestadklinikken